De Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van de HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden

I. Toepasselijkheid

1. Op alle leveringen en andere diensten van HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH (hierna: "leverancier") zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, behoudens lid I. nummer 2. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige contracten die met de klant worden afgesloten, evenals op leveringen en andere toekomstige diensten die aan deze laatste zullen worden verleend. De verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn op dezelfde wijze van toepassing op materiële diensten en diensten. Bij materiële diensten en diensten wordt de aanvaarding van de geleverde goederen vervangen door de aanvaarding van de dienst.

2. De volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer de klant een bedrijf (§ 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk vermogen is. Ze zijn niet van toepassing op bestellingen die zijn gedaan via een online verkoopplatform van de leverancier.

3. Alleen deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Van deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden afwijkende, aanvullende of afwijkende voorwaarden van de klant maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij de leverancier de geldigheid ervan schriftelijk heeft aanvaard. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn dus ook van toepassing indien de leverancier zonder voorbehoud een levering aan de klant doet, de daarvan afwijkende of afwijkende voorwaarden kennende.

II - Afsluiten van het contract

1. Alle bestellingen, wijzigingen en aanvullingen op dit contract en de bijgevoegde clausules moeten schriftelijk worden vastgelegd. Elke telefonische of andere bestelling wordt als geaccepteerd beschouwd wanneer de verzending of levering van de goederen en de factuur zijn gemaakt.

2. Alle productspecificaties, prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle opgaven met betrekking tot afmetingen, gewicht, diensten of materialen in opgaven van aanbiedingen, catalogi, brochures, prijslijsten, tekeningen en soortgelijke documenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan, doch zijn niet bindend, voor zover niet uitdrukkelijk als zodanig aangeduid. Hetzelfde geldt voor alle gegevens en voorstellen met betrekking tot de bouw. De leverancier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen als gevolg van technische ontwikkelingen. De door de leverancier vervaardigde tekeningen, monsters en documenten blijven eigendom van deze laatste. Ze mogen niet zonder zijn toestemming aan derden worden meegedeeld. De aanbieder doet dienaangaande zijn auteursrecht gelden.

3. De contractuele kenmerken van de verkochte goederen zijn uitsluitend afhankelijk van de beschrijving van het product en de schriftelijke overeenkomsten. Eenzijdig door de klant geuite ideeën, zoals reclameboodschappen en andere publieke uitingen van de aanbieder of een van zijn assistenten, worden evenmin in aanmerking genomen.

4. Modellen, gereedschappen en andere bestelmiddelen blijven eigendom van de leverancier, ook als de leverancier een deel van de kosten van deze apparatuur doorberekent.

4. Modellen, gereedschappen en andere voorzieningen voor de uitvoering van een opdracht blijven steeds eigendom van de leverancier, ook indien deze een deel van de kosten in rekening brengt.

III - Prijs

1. Indien er geen bijzondere overeenkomst werd gesloten, zijn de geldige prijzen die vermeld zijn in EUR in de catalogi en prijslijsten op de datum van ontvangst van de bestelling, per stuk of volgens de opgegeven hoeveelheidseenheid exclusief wettelijke btw.

2. Diensten boven de koopprijs alsmede overeengekomen meerwerk worden separaat in rekening gebracht.

3.1 Levering binnen Nederland geschiedt franco huis of franco plaats/post van ontvangst; in het geval van weg-/spoorvracht is verpakking inbegrepen. Uitgesloten zijn kleine bestellingen en minimumbestellingen (zie paragraaf III. nummer 4), zware en omvangrijke goederen, reparaties en koeriersdiensten op verzoek van de klant. Zware en omvangrijke goederen met originele verpakking en speciale verpakking worden in de catalogus aangegeven met het teken +. Levering af fabriek, vrachtafhaling, exclusief emballage is hier van toepassing.

3.2 Voor leveringen buiten Duitsland geldt levering af fabriek, vrachtafhaling, exclusief emballage.

4. Voor bestellingen met een nettobedrag van minder dan € 250, wordt een vast tarief van € 12,50 exclusief wettelijke btw in rekening gebracht voor transportkosten. Elke bestelling boven de € 250 wordt gratis bezorgd. Houd er rekening mee dat deze regeling zware artikelen (zoals machines, kasten, werkbanken en werkplaatsuitrusting) uitsluit. Zie paragraaf 3.1.

5. Bij bestellingen van de in de catalogi vermelde verpakkingseenheden wordt een toeslag van 10% van het nettobedrag van de bestelling exclusief wettelijke btw gefactureerd.

6. Indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering meer dan drie maanden verstrijken en de prijzen in deze periode stijgen, met name door loonsverhogingen, stijgingen van de grondstofkosten, algemene prijsstijgingen, inflatie of soortgelijke omstandigheden, is de leverancier gerechtigd om dienovereenkomstig een hogere prijs in rekening te brengen. Op verzoek verstrekt leverancier de klant bewijs van de factoren die tot prijswijzigingen leiden.

7. In tegenstelling tot § 195 van het Duitse Burgerlijk Wetboek vervallen de betalingsverplichtingen van de leverancier na vijf jaar.

IV - Betaling

1. De klant beschikt over de volgende betaalwijzen: betaling via automatische incasso en betaling per factuur. Betaling per factuur veronderstelt een positieve kredietcontrole.

2. Indien de klant besluit per factuur te betalen, stemt hij ermee in dat de leverancier een kredietcontrole uitvoert. Als de leverancier na het uitvoeren van de kredietcontrole betaling per factuur goedkeurt, ontvangt de klant een factuur. In dat geval dient de betaling van de brutoprijs zonder enige aftrek te gebeuren binnen 20 dagen vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier na het uitvoeren van de kredietcontrole betaling op factuur niet goedkeurt, dient betaling te geschieden via automatische incasso.

3. Bij machines, speciaal gereedschap, reparaties en dergelijke geschiedt betaling na afspraak.

4. Elke tegenklacht van de klant kan hem slechts recht geven op schadevergoeding of retentie indien deze rechtsgeldig of onbetwistbaar is. De klant kan zijn retentierecht alleen uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

5. Kortingswissels worden slechts na voorafgaand akkoord aanvaard voor betaling. Kortings- en omruilkosten zijn over het algemeen voor rekening van de klant.

6. Elke aftrek van korting vereist een schriftelijke overeenkomst. Overeengekomen kortingen vervallen en betalingen zijn direct opeisbaar indien er sprake is van vertraging in de betaling van een andere levering of dienst. Dit geldt ook in het geval van buitengerechtelijke verzoeningsprocedures of gerechtelijke insolventieprocedures vanaf het moment van het verzoek.

7. Indien de leverancier na het sluiten van de betreffende overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die wegen op de kredietwaardigheid van de klant, zijn alle vorderingen op de leverancier onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de duur van het geaccepteerde concept. De leverancier is voorts gerechtigd om nog lopende leveringen en diensten slechts tegen vooruitbetaling of passende garanties uit te voeren. Na een redelijke extra termijn kan de leverancier zich terugtrekken uit het contract of schadevergoeding eisen wegens niet-naleving van het contract.

V - Levering

1. Levering geschiedt af magazijn, onder voorbehoud van tijdige en deugdelijke levering door onze leveranciers. De aansprakelijkheid van de leverancier volgens paragraaf X. blijft onaangetast.

2. De opgaven met betrekking tot levertijden zijn indicatief en niet bindend; ze hebben betrekking op de uitvoering van de contractuele verplichtingen van de klant. Levertijden en tijdschema's zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen. Bindende levertijden en schema's verwijzen naar het tijdstip van verzending of mededeling van het bericht van gereedheid voor verzending en beginnen op de datum van de orderbevestiging, maar niet vóór de afronding van alle details van de bestelling, de productie van de documenten, autorisaties of validaties die de klant nodig heeft, evenals vóór de ontvangst van een overeengekomen betaling.

3. Er is geen vertraging in de levering zolang de klant in verzuim is met de nakoming van een verplichting.

4. De leverancier is gerechtigd, met name bij grotere bestellingen, binnen aanvaardbare grenzen deelleveringen uit te voeren. Indien er speciaal gereedschap wordt besteld, kan de leverancier verzoeken de bestelde hoeveelheid met circa 10%, maar met minimaal 2 stuks per keer te overschrijden of te verminderen. Hierbij wordt de feitelijke inhoud van de levering gefactureerd.

5. Indien het niet naleven van leveringstermijnen te wijten is aan overmacht of andere verstoringen die niet aan de leverancier kunnen worden toegeschreven, zoals oorlog, terroristische aanslagen, invoer- en uitvoerbeperkingen, verstoringen in het transport of de exploitatie, zelfs die met betrekking tot onderaannemers, worden de levertijden verlengd met de duur van de belemmering. Dit geldt ook voor sociale bewegingen die de leverancier of onderaannemers betreffen. Contractanten zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien een dergelijke belemmering volgens dit nummer 5 langer dan vier maanden duurt en de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van deze belemmering voor één van de contractpartijen niet meer van belang is.

6. De klant is alleen gerechtigd de overeenkomst wegens vertraging in de levering te ontbinden indien de vertraging aan de leverancier te wijten is.

7. Indien de levering op uitdrukkelijk verzoek van de klant na het sluiten van de overeenkomst op een later tijdstip plaatsvindt dan overeengekomen, heeft de leverancier het recht terugbetaling van alle bijkomende kosten en uitgaven te eisen. De leverancier is bevoegd om na het verstrijken van een redelijke termijn zonder gevolg, op een andere manier over het voorwerp van het geleverde te beschikken en de goederen binnen een langere termijn aan de klant te leveren.

8. Indien de klant ladingdragers bij de levering ontvangt (bijv. Europallets, draadgaascontainers, enz.), is hij verplicht deze na een redelijke lostijd aan de leverancier of aan de tot inontvangstneming bevoegde vervoerder te retourneren.

9. Bij de levering is de klant verplicht om te controleren of de goederen aan de buitenkant geen zichtbare schade vertonen en om eventuele schade veroorzaakt door het transportbedrijf dat de levering heeft uitgevoerd, te melden en een schriftelijke bevestiging te verkrijgen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, is hij jegens de leverancier verplicht de daardoor ontstane schade te vergoeden.

10. De leverancier is niet verplicht foutieve leveringen veroorzaakt door de klant terug te nemen. Als de leverancier in individuele gevallen desondanks dergelijke goederen terugneemt, doet hij dat gratis. In dit geval draagt de klant alle kosten van de leverancier. De leverancier mag de klant ook forfaitaire verwerkingskosten aanrekenen van 10% van de waarde van de goederen, maar minstens 20 EUR excl. btw.

VI - Risico-overdracht en ontvangst

1. De goederen worden geleverd op risico van de klant, d.w.z. het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging van de goederen wordt door de klant gedragen uiterlijk op het moment dat de leverancier de goederen aan de genoemde persoon overhandigt om het transport uit te voeren. Dit geldt ook in het geval van deelleveringen of wanneer de leverancier andere diensten zoals transportkosten en inbedrijfstelling heeft overgenomen. Om de risico's verbonden aan het transport af te dekken, sluit de leverancier een transportverzekering af, die afzonderlijk aan de klant wordt gefactureerd, tot 0,35% van het bedrag van de bestelling.

2. Indien niets anders is overeengekomen, is de leverancier vrij in de keuze van de route en het vervoermiddel.

3. De geleverde zaken dienen door de klant te worden aanvaard, ook indien deze niet-essentiële gebreken vertonen, onverminderd de rechten genoemd in lid VIII.

4. Indien de klant de goederen te laat in ontvangst neemt, kan de leverancier aanspraak maken op vergoeding van de door de vertraging veroorzaakte schade. De forfaitaire vergoeding voor herstel van de schade bedraagt 0,5% van de nettoprijs van de levering per dag vertraging, maar in totaal tot maximaal 5% van de nettoprijs van de levering. Het constateren van overige schade alsmede het bewijs van geringere schade blijven voorbehouden aan de contractanten. De risico's van onopzettelijk verlies of verslechtering van de goederen worden door de klant gedragen wanneer hij de goederen te laat ontvangt.

VII - Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat volledig is voldaan aan alle vereisten die voortvloeien uit de zakelijke relatie.

2. De klant dient de zaken deugdelijk op te slaan en voldoende te verzekeren tegen nieuwwaarde tegen diefstal en schade aan de machine, brand, water en dergelijke. De klant cedeert hierbij aan de leverancier alle rechten op schade voortvloeiend uit deze verzekering. Leverancier aanvaardt hierbij deze opdracht. In geval van niet-tijdige betaling is de klant verplicht de geleverde goederen op verzoek van de leverancier te retourneren indien de leverancier zich eerder uit het contract heeft teruggetrokken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van dit contract. Dit geldt ook als een deel of alle vorderingen van de leverancier op een lopende factuur zijn opgenomen en het saldo is geaccepteerd en erkend. In geval van beslaglegging, gedwongen executie of elke andere tussenkomst van derden, moet de klant de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen door hem de documenten met betrekking tot de bescherming van de eigendomsrechten van de leverancier te bezorgen.

3. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij ontvangst van de tegenwaarde van de leverancier. Bij betalingen per cheque en wissel blijft het eigendomsvoorbehoud behouden totdat deze verplichtingen door de klant zijn nagekomen.

4. Elke bewerking of transformatie van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zal steeds door de klant voor de leverancier worden uitgevoerd, zonder dat dit voor laatstgenoemde enige verplichting met zich meebrengt, en blijft eigendom van de leverancier. Dit geldt ook wanneer de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, worden omgevormd tot een nieuwe zaak.

5. Indien het in verbinding staat met andere zaken van de klant of derden, zijn de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust in de regel ook een verwijderbare op zichzelf staande installatie en dus onderworpen aan een bijzonder recht. Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, verbonden zijn met andere zaken die niet aan de klant toebehoren of indien daarop geen bijzonder recht meer rust, verkrijgt de leverancier mede-eigendom van de nieuwe goederen naar evenredigheid van de waarde van de goederen ten tijde van deze binding onder eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de overige gebonden zaken. Indien de koppeling zodanig is gemaakt dat het eigendom van de klant als hoofdeigendom wordt beschouwd, wordt geacht overeengekomen te zijn dat de klant proportioneel mede-eigendom aan de leverancier verleent.

De klant behoudt het aldus voor de leverancier ontstane exclusieve eigendom of mede-eigendom. Voor het mede-eigendom van de leverancier gelden voorts dezelfde bepalingen als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak.

6. De klant is herroepelijk gemachtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Het is de klant verboden andere regelingen te treffen, met name verpanding en overdracht tot zekerheid. De klant is alleen verplicht de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen te verkopen wanneer deze niet onmiddellijk door de derde-koper (koper) worden betaald. Het recht van wederverkoop vervalt indien de klant in gebreke blijft met de betaling.

7. De klant cedeert reeds aan de leverancier alle vorderingen die hij ingevolge de doorverkoop op de koper of enige andere derde heeft, en dit, ongeacht of de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen zonder of na bewerking worden doorverkocht. Leverancier aanvaardt hierbij deze opdracht. Het is de klant verboden met zijn afnemer overeenkomsten aan te gaan die de rechten van de leverancier op enigerlei wijze uitsluiten of aantasten. In het bijzonder mag de klant geen overeenkomst sluiten die de vroegtijdige overdracht van vorderingen aan de leverancier zou tenietdoen of in gevaar brengen. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de aan de leverancier overgedragen vorderingen te innen. Het recht van de leverancier om de vorderingen zelf te incasseren blijft hierdoor onaangetast. De leverancier is echter verplicht de vorderingen niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt. De leverancier kan van de klant verlangen dat hij hem de overgedragen vorderingen en hun debiteuren meedeelt, hem alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, hem de bijbehorende documenten bezorgt en de debiteuren op de hoogte brengt van de overdracht. Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust samen met andere zaken die niet aan de leverancier toebehoren worden doorverkocht, wordt de vordering van de klant op de koper geacht te zijn overgedragen ter hoogte van de tussen de leverancier en de klant overeengekomen leveringsprijs.

8. Op verzoek van de klant is de leverancier verplicht de hem toekomende garanties vrij te geven volgens de bovengenoemde bepalingen, voor zover hun waarde de te garanderen vorderingen met 10% overschrijdt.

9. De leverancier is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor rekening van de klant te verzekeren tegen diefstal en schade aan de machine, door brand, water en dergelijke, voor zover de klant niet zelf een passende verzekering heeft afgesloten waarvan hij het bewijs kan leveren.

10. Bij leveringen van goederen in andere rechtsstelsels, waarin dit eigendomsvoorbehoud volgens de leden VII. nummer 1 tot en met VII. figuur 8 niet hetzelfde zekerheidseffect heeft als in Duitsland, verleent de klant de leverancier een overeenkomstig recht op zekerheid. Indien daarvoor andere maatregelen nodig zijn, zal de klant zich inspannen om de leverancier onverwijld een dergelijk recht op zekerheid te verlenen. De Klant zal meewerken aan elke actie die nodig en opportuun is om de effectiviteit en afdwingbaarheid van dergelijke beveiligingsrechten te verzekeren.

VIII - Garantierechten van de koper

In het geval van materiële of juridische gebreken bij de levering, heeft de klant de volgende garantierechten voor gebreken behoudens alle andere claims en onverminderd paragraaf X.:

Materiële gebreken

1. Het garantierecht van de klant voor gebreken gaat ervan uit dat hij aan zijn inspectie- en klachtverplichtingen (§§ 377, 381 Duitse handelswetboek [HGB]) heeft voldaan, in het bijzonder dat hij de geleverde goederen onmiddellijk heeft gecontroleerd en dat hij de leverancier onmiddellijk heeft geïnformeerd schriftelijk van eventuele zichtbare gebreken en van eventuele gebreken die in het kader van deze inspectie herkenbaar waren. De klant is verplicht de leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van een verborgen gebrek zodra dit wordt ontdekt. In de zin van zin 1 wordt de kennisgeving als onmiddellijk beschouwd indien deze binnen 8 werkdagen wordt gedaan, waarbij de ontvangst van deze kennisgeving door de leverancier geldt als bewijs dat deze termijn als gerespecteerd wordt beschouwd. Indien de klant nalaat de goede staat van de goederen te controleren en/of het gebrek te melden, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor enig gebrek uitgesloten. Na melding dient de klant de gebreken schriftelijk aan de leverancier te omschrijven. Tot de controle- en reclameringsplicht behoren ook de gebruiksaanwijzing en montage.

2. In het geval van onderdelen die op het moment van risico-overgang defect waren, kan de leverancier naar eigen keuze het defect verhelpen of een niet-defect artikel leveren. Vervangen onderdelen worden eigendom van de leverancier.

3. Om de leverancier in staat te stellen de nodige gebreken te verhelpen en niet-defecte goederen te leveren, moet de klant, in overleg met de leverancier, de benodigde tijd en gelegenheid aangeven. Anders is de leverancier vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

4. De leverancier draagt de kosten die nodig zijn voor het verhelpen van defecten en de levering van niet-defecte goederen, in het bijzonder de kosten van transport, reizen, arbeid en materiaal, wanneer er daadwerkelijk een defect is. Indien een vordering tot het verhelpen van gebreken door de klant ongegrond blijkt te zijn, kan de leverancier aan de klant vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten vorderen, tenzij de klant bewijst dat hij geen fout heeft begaan met betrekking tot de claim voor ongerechtvaardigd gebrek. Als het voorwerp van het contract zich niet op de plaats van levering bevindt, draagt de klant alle extra kosten die de leverancier moet maken om de gebreken te herstellen, tenzij de overdracht naar een andere plaats overeenkomt met de overeenkomst van bestemming voor de goederen.

5. De klant heeft het recht de overeenkomst binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen op te zeggen indien de leverancier - rekening houdend met de wettelijk voorziene uitzonderingen - een redelijke termijn laat verstrijken zonder positieve resultaten om een materieel gebrek te verhelpen. Indien het gebrek onbeduidend is, kan de klant slechts een vermindering van de contractprijs eisen. Het recht op vermindering van de contractprijs is overigens uitgesloten.

6. Er bestaat geen garantieclaim voor gebreken, met name in de volgende gevallen, voor zover de leverancier niet verantwoordelijk is voor: oneigenlijk of onjuist gebruik, onjuiste montage of inbedrijfstelling door de klant of een derde partij, natuurlijke slijtage, onjuist of onachtzame behandeling, onoordeelkundig onderhoud, ongeschikte bedieningsmiddelen, gebrekkige constructiewerkzaamheden, ongeschikte ondergrond, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden.

7. Indien een gebrek door de klant of een derde onjuist wordt verholpen, is de leverancier niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Dit geldt ook in het geval van wijzigingen aan het geleverde object zonder voorafgaand akkoord van de leverancier.

Juridische geschillen

8. Indien het gebruik van het leveringsvoorwerp leidt tot een inbreuk op industriële eigendomsrechten of auteursrechten in Duitsland, zal de leverancier de klant op eigen kosten betalen voor het voortgezette gebruik van het leveringsvoorwerp of het onderwerp van de levering wijzigen in een voor de klant acceptabele wijze om de inbreuk op industriële eigendomsrechten op te heffen. Als dit niet mogelijk is onder economisch redelijke voorwaarden of binnen een passende termijn, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract. Indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, heeft de leverancier tevens het recht om de overeenkomst te ontbinden. Bovendien moet de leverancier de klant vrijwaren van elke onbetwiste of definitief vastgestelde aanspraak van de houder van het industriële eigendomsrecht.

9. De verplichtingen van de leverancier als bedoeld in lid VIII. nummer 8 zijn beperkend, onverminderd paragraaf IX. nummer 2, in geval van schending van industriële eigendomsrechten of auteursrechten. Ze zijn alleen van toepassing als:

- de klant de leverancier onverwijld op de hoogte stelt van eventuele claims van schendingen van industriële eigendomsrechten of auteursrechten;

- de klant de leverancier op redelijke wijze bijstaat bij het verdedigen van de beweerde rechten, of indien hij de leverancier toestaat corrigerende maatregelen te nemen overeenkomstig paragraaf VIII. nummer 8;

- de leverancier kan zich alle verdedigingsmaatregelen, inclusief buitengerechtelijke clausules, voorbehouden;

- het rechtsgebrek niet te wijten is aan een opdracht van de klant en

- de schending van rechten niet is veroorzaakt door het feit dat de klant het object van levering op eigen initiatief heeft gewijzigd of gebruikt in overeenstemming met het contract.

IX- Retourneren en afvoeren van elektrische en elektronische apparaten

1. De leverancier verkoopt en levert elektrische en elektronische apparaten in de zin van de Duitse wet op elektrische en elektronische apparaten (ElektroG), ongeacht hun aard en gebruiksgemak, uitsluitend aan professionele gebruikers.

2. Bij apparaten van het merk ATORN en ORION die uitsluitend door anderen dan particuliere huishoudens worden gebruikt of die niet algemeen door particuliere huishoudens worden gebruikt (zogenaamde "b2b-apparaten"), is de klant verplicht de afgedankte apparaten op eigen kosten te verwijderen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De klant ontslaat de leverancier van de verplichtingen volgens § 19 par. 1 van de Wet ElektroG (terugnameverplichtingen van de fabrikant) en daarmee samenhangende aanspraken van derden. De klant moet voldoen aan de meldingsverplichtingen die voortvloeien uit § 30 ElektroG. De klant is verplicht de professionele derden aan wie hij de geleverde apparaten overdraagt, contractueel te verplichten de afgedankte apparaten op eigen kosten volgens de wettelijke bepalingen te verwijderen, de meldingsplicht volgens § 30 ElektroG na te komen en bij een verdere overdracht van de apparaten een overeenkomstige bijkomende verplichting op te leggen. Als de klant de aanvullende verplichting nalaat, is hij verplicht om de geleverde goederen die het einde van hun levensduur hebben bereikt op eigen kosten terug te nemen, ze te verwijderen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en te voldoen aan de meldingsverplichtingen die voortvloeien uit § 30 ElektroG. De eis van de leverancier om de bovengenoemde verplichtingen door de klant op zich te nemen, verjaart pas na twee jaar na het definitieve einde van het gebruik van het apparaat. Deze periode van twee jaar begint op zijn vroegst te lopen na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de klant door de fabrikant over het einde van de gebruiksduur van het apparaat.

3. Voor apparaten van de merken ATORN en ORION die door hun aard althans in theorie ook door huishoudens kunnen worden gebruikt (zogenaamde "dual-use" apparaten), is de klant verplicht deze eenmalig aan de leverancier te retourneren zodra ze het einde van hun levensduur hebben bereikt. De klant zal deze apparaten niet doorgeven aan huishoudens, met name niet aan werknemers. De leverancier zal deze apparaten terugnemen en recyclen of afvoeren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. In geval van overhandiging van de toestellen aan een professionele gebruiker, draagt de klant er zorg voor dat er een deugdelijke overeenkomst met de gebruiker is gesloten, zodat de toestellen aan het einde van hun levensduur aan de leverancier worden teruggegeven.

X - Aansprakelijkheid

De leverancier kan voor schade – ongeacht hun rechtsgrond – enkel aansprakelijk worden gesteld:

- in geval van fraude;

- in geval van grove schuld van de eigenaar/organisaties of leidinggevend personeel;

- bij schade aan leven, lichamelijke integriteit of gezondheid;

- in geval van gebreken die hij vrijwillig verzweeg of waarvan hij de afwezigheid had gegarandeerd;

- in geval van gebreken aan de geleverde goederen, voor zover de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing is op schade aan eigendommen of personen door privégebruik van de goederen.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen die een goede uitvoering van het contract mogelijk maken en die de klant regelmatig verwacht of mag verwachten, is de leverancier ook aansprakelijk in geval van grove nalatigheid van zijn niet-uitvoerende werknemers of in het geval van lichte nalatigheid, in het laatste geval beperkt tot redelijkerwijs voorzienbare schade die typerend is voor het contract; dit geldt ook voor indirecte schade en gevolgschade door gebreken in de geleverde goederen. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

XI - Verjaringstermijn

Alle klachten van klanten - ongeacht hun rechtsgrond - verjaren na 12 maanden, op voorwaarde dat het gebrekkige geleverde artikel niet volgens de normale gebruikswijze op een bouwplaats is gebruikt, waardoor het verzuim is ontstaan. De onbeperkte aansprakelijkheid van de leverancier voor alle schade die voortvloeit uit de schending van een garantie of uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor elk frauduleus gedrag of in geval van grove nalatigheid, evenals voor claims volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast. Een standpunt dat de leverancier inneemt ten aanzien van een claim van een gebrek door de klant, wordt niet beschouwd als het starten van onderhandelingen over de claim of de omstandigheden die aanleiding geven tot de claim, voor zover de claim voor het defect in zijn geheel wordt afgewezen.

XII - Gebruik van software

Zodra software bij de levering is inbegrepen, heeft de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de geleverde software, inclusief de bijbehorende documentatie. Het is bedoeld voor gebruik met het leveringsartikel waarvoor het is ontworpen. Het is niet toegestaan de software op meer dan één systeem te gebruiken. De klant heeft alleen het recht om de software te kopiëren, te wijzigen of te vertalen of om zijn objectcode in broncode om te zetten binnen de reikwijdte van de wet (§ 69 en volgende van de Duitse auteursrechtwet ( UrhG)). De klant is verplicht de instructies van de fabrikant, in het bijzonder de copyrightvermeldingen, niet te verwijderen en niet te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leverancier vooraf. Alle overige rechten op de software en documentatie, inclusief kopieën, blijven bij de verkoper of softwareleverancier. Sublicenties zijn verboden.

XIII - Vertrouwelijkheid/gegevensbescherming

1. Indien niets anders is overeengekomen, geldt de door de klant verstrekte informatie niet als vertrouwelijk.

2. In het kader van de geldende wettelijke bepalingen worden persoonsgegevens verwerkt door de aanbieder (HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH, Schlieffenstraße 40, D-71636 Ludwigsburg, telefoon: +49 (0) 7141 498-40, fax: +49 (0) 7141 498-4999, e-mail: info@hahn-kolb.de) als verantwoordelijke volgens art. 4 par. 7 AVG. De functionaris voor gegevensbescherming van de aanbieder is bereikbaar onder: HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH, functionaris voor gegevensbescherming, Schlieffenstraße 40, D-71636 Ludwigsburg, telefoon: +49 (0) 7141 498-40, fax: +49 (0) 7141 498- 4999, e-mail: datenschutz@hahn-kolb.de.

3. De leverancier verwerkt de persoonsgegevens die hij ontvangt in het kader van de zakelijke relatie van de klant en/of zijn medewerkers. De aanbieder verwerkt ook persoonsgegevens die hij rechtmatig heeft verkregen uit openbare bronnen (bijv. handelsregister, pers, internet) en die hij mag verwerken. Tot de gegevens die door de aanbieder worden verwerkt, behoren klantgegevens en persoonlijke gegevens van de klant en zijn medewerkers (bijv. naam, adres, e-mailadressen, telefoon- en andere contactgegevens), betalingsgegevens, gegevens over de bestelde goederen en advertentiegegevens en verkoopgegevens.

4. Door de aanbieder worden persoonsgegevens verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten alsmede voor het beheer van klantrelaties. Deze verwerking wordt dus uitgevoerd om te voldoen aan contractuele verplichtingen op basis van art. 6 par. 1 letter b) AVG. Het niet verstrekken van de benodigde gegevens kan leiden tot het niet sluiten van een contract.

De aanbieder verwerkt verder persoonsgegevens om zijn legitieme belangen te beschermen op basis van art. 6 par. 1 letter f) AVG. Dit omvat bijvoorbeeld verwerking voor reclame, evenals marktonderzoek en opiniepeilingen (voor zover de verwerking niet is betwist), verwerking voor het maken van passende aanbiedingen en direct contact met klanten, verwerking voor het doen gelden van juridische claims en de verdediging bij juridische geschillen en voor maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering en voortdurende productontwikkeling.

5. De leverancier geeft de gegevens van de klant door aan de dienstverleners en plaatsvervangende agenten die hij in het kader van de uitvoering van de zakelijke relatie gebruikt. Hier vinden we de overdracht van de benodigde gegevens aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, aan de fabrikant van de goederen of aan de technische dienstverlener, voor zover deze verantwoordelijk is voor de levering aan de klant. De aanbieder geeft ook gegevens (naam, adres, betalingsgegevens) voor het uitvoeren van kredietcontroles door aan de kredietbureaus CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, en Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss. De aanbieder verkrijgt op basis van een wiskundig-statistisch proces informatie over het betalingsgedrag en de kredietwaardigheid van de klant, ook met behulp van adresgegevens. Het verzamelen, opslaan en doorgeven van gegevens vindt daarom plaats met het oog op kredietcontroles, om wanbetalingen te voorkomen en op basis van art. 6 par. 1 letter b) AVG en art. 6 par. 1 zin 1 letter f) AVG. Verder geeft de aanbieder persoonsgegevens door aan dienstverleners op het gebied van kredietverzekering, incasso en marketing.

6. De aanbieder bewaart persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de zakelijke relatie, in het bijzonder voor het sluiten en uitvoeren van contracten, evenals om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Tot de wettelijke verplichtingen behoren met name de bewaarplichten volgens het Duitse handelswetboek (HGB) en het Duitse belastingwetboek (AO). De daarin voorziene bewaartermijnen variëren van zes tot tien jaar. Daarnaast hebben ook wettelijke verjaringstermijnen invloed op de bewaartermijn. Volgens § 195 ev van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) is de gebruikelijke verjaringstermijn drie jaar, maar in bepaalde gevallen kan dit ook dertig jaar bedragen.

7. Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats naar landen buiten de EU of naar een internationale organisatie.

8. Elke betrokkene heeft een recht van toegang jegens de aanbieder op grond van art. 15 AVG, een recht op rectificatie volgens art. 16 AVG, een recht op wissing volgens art. 17 AVG, een recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG, DS-GVO, een recht van bezwaar volgens art. 21 AVG, evenals een recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 AVG. In het geval van het recht op toegang en het recht op wissen zijn er beperkingen volgens §§ 34, 35 van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG). Verder is volgens art. 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG bestaat er een recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Een gegeven toestemming kan te allen tijde bij de aanbieder worden ingetrokken.

9. Volgens art. 21 par. 1 AVG kan elke betrokkene te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar maken tegen gegevensverwerking op basis van art. 6 par. 1 letter f) AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging). Indien de betrokkene bezwaar maakt, zal de aanbieder zijn persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij de aanbieder dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of dat de verwerking nuttig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

11. Bezwaren volgens de nummers 9 en 10 kunnen zonder specifieke vorm worden ingediend en moeten worden gericht aan HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH, functionaris voor gegevensbescherming, Schlieffenstraße 40, D-71636 Ludwigsburg, telefoon: +49 (0) 7141 498-40 , fax: +49 (0) 7141 498-4999, e-mail: datenschutz@hahn-kolb.de

XIV - Toepasselijk recht, plaats van uitvoering, bevoegde jurisdictie

1. De contractuele relatie is uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen (CISG).

2. De plaats van uitvoering voor alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is de maatschappelijke zetel van de leverancier.

3. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is de maatschappelijke zetel van de leverancier. De leverancier heeft het recht om, naar zijn keuze, een procedure in te leiden bij het hoofdkantoor van de klant en bij elke andere toelaatbare bevoegde jurisdictie.

4. Bij internationale handelstransacties hebben de contractpartijen voor elk geschil dat voortvloeit uit dit contract of ermee verband houdt en de uitvoering ervan, de keuze tussen een beroep op de gewone rechtbanken en een beroep op een scheidsgerecht. Paragraaf XIV. nummer 3 geldt voor een beroep op de gewone rechtbanken. Indien een van de partijen besluit beroep aan te tekenen bij een scheidsgerecht, zal het geschil definitief worden beslecht volgens de arbitrageregels van het Duitse arbitrage-instituut (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)), met uitsluiting van elk beroep op de gewone rechtbanken. De arbitrageprocedure vindt plaats in Stuttgart, Duitsland. Het aantal rechters is 3. De arbitrageprocedure vindt plaats in het Duits, voor zover de partijen voor de arbitrage geen andere taal overeenkomen.

5. Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden of een bepaling uit andere overeenkomsten ongeldig wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen en overeenkomsten onverlet. Deze Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden vervangen de tot nu toe gehanteerde voorwaarden.

© HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH, versie 2018

De unieke identificatiecode FR038554_05HIV6 die de registratie in het register van producenten in de EEE-sector bevestigt, in overeenstemming met artikel L.541-10-13 van de milieucode, is door ADEME toegewezen aan het bedrijf HAHN+ KOLB Werkzeuge GmbH (code 78997828500029). Deze identificator bevestigt zijn conformiteit met betrekking tot zijn verplichting om zich te registreren in het register van producenten van elektrische en elektronische apparatuur en de realisatie van zijn verklaringen van in de handel brengen met ecosysteem.

.

 

© HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH, Stand 2022